کادر مربیگری و مدیریت و تدارکات باشگاه پدیده البرز   مدیریت باشگاه پدیده البرز ، آقای بهزاد قهرمانی مدیریت فنی باشگاه ، آقای محمد جبارپور مدیرت اجرایی باشگاه ، آقای عارف جعفری سرمربی رده جوانان حاضر در لیگ کرج ، آقای وحید داوری و کمک مربی اول آقای پیام هادی سرمربی رده نوجوانان ، آقای 

ادامه مطلب